22.12.2014. |
Strona główna

Aktualności

freightlink baner

Artykuły z wydania 40/2001 Email
Spis treści
Artykuły z wydania 40/2001
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20
Strona 21
Strona 22
Wszystkie strony

Po konferencji Translog 2001
System transportowy a globalizacja
(Korespondencja własna ze Szczecina)

W Szczecinie, jak już informowaliśmy w “PGT”, odbyła się pierwsza konferencja naukowa, połączona z wystawą, “Translog 2001”, pod hasłem “System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja”. W poprzednim numerze zamieściliśmy relację ze spotkania naukowców z praktykami, dziś natomiast chcemy przedstawić najciekawsze fragmenty z wybranych referatów.
Odbyły się trzy panele: I – Koordynacja rynków i gałęzi transportu, II – Procesy globalizacji, III – Legislacja. Do pierwszego, referaty zgłosiło aż ośmioro profesorów.
“Terminale w Polsce nie są połączone zarówno ze sobą, jak i z podstawowymi użytkownikami transportu kombinowanego (operatorzy, przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy i odbiorcy) w systemie zaawansowanej technologii informacyjnej (co najmniej typu EDI) — napisał prof. zw. dr hab. Józef Perenc, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług USz w referacie “Koordynacja podmiotów przewozów kombinowanych w Polsce”. — Wymiana informacji i danych odbywa się poprzez telefony, teleksy, faksy i modemy, za pośrednictwem publicznej i kolejowej sieci telekomunikacyjnej. Operatorzy terminali, za pośrednictwem powyższych środków technicznych prowadzą system śledzenia i odnajdywania przesyłek oraz udzielają pełnych informacji swoim klientom. Elektroniczna wymiana danych ma miejsce wyłącznie na terminalach przy użyciu własnych komputerów i dla własnego użytku (celu).”
Dotychczasowy, bardzo słaby rozwój przewozów w technologiach zunifikowanych może mieć wpływ na wyłączenie Polski z europejskiego systemu przewozów tranzytowych. W tej sytuacji w najbliższej perspektywie konieczne jest zdynamizowanie rozwoju transportu multimodalnego, jako przyszłościowej formy świadczenia usług transportowych w układzie krajowym i międzynarodowym — tak w referacie “Problemy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce” napisał szef Komisji Transportu PAN, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur z SGH w Warszawie.
Niewiele dobrych informacji dla uczestników szczecińskiej konferencji miał prof. dr hab. Paweł Zalewski. W swym referacie “Proces koordynacji transportu kolejowego w systemie transportowym Polski” napisał na zakończenie m.in.: “prowadzone przekształcenia w polskim transporcie kolejowym nie doprowadziły i nie doprowadzą do uporządkowanego oraz zgodnego z interesem makroekonomicznym i społecznym funkcjonowania i rozwoju tej gałęzie transportu”.
Wtóruje mu prof. dr hab. Juliusz Engelhardt (“Holding w polskim transporcie kolejowym”): “Władze odpowiedzialne za politykę przekształceń PKP powinny dokonać jej zdecydowanej korekty i doprowadzić do jak najszybszej nowelizacji ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP (...) w celu eliminacji ewidentnych błędów i usprawnienia całego procesu restrukturyzacji PKP”.
Prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, pisząc o “Procesie koordynacji transportu wodnego śródlądowego w systemie transportowym Polski”, stwierdza, iż “w Polsce transport wodny śródlądowy obsługuje mniej niż 1 proc. ogólnokrajowych potrzeb przewozowych, mierzonych zarówno w tonach jak i w tonokilometrach. Zasadniczym powodem marginalnego znaczenia żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski była przede wszystkim realizowana wobec tej gałęzi polityka transportowa”. I zauważa na zakończenie: “To, co od lat obserwujemy (...) w Polsce jest raczej procesem jej likwidacji, pomimo ogromnych starań firm żeglugowych o utrzymanie się na rynku, ale coraz częściej nie jest to rynek polski. (...) Od lat gałąź ta i jej problemy są w Polsce po prostu lekceważone, czego oczywistym skutkiem jest marginesowe jej znaczenie, będące często usprawiedliwieniem braku zainteresowania jej problemami”. Wreszcie stawia pytanie: “Jak przerwać to błędne koło i stworzyć szanse tej gałęzi na współtworzenie nowoczesnego systemu transportowego, odpowiadającego współczesnym wymaganiom i tendencjom rozwoju?”.
Prof. dr hab. Andrzej Ruciński z Gdańska tak podsumował swój referat “Proces koordynacji transportu lotniczego w systemie transportowym Polski”: “Urynkowienie transportu lotniczego, liberalizacja i deregulacja przyniosły za sobą konieczność stosowania innych form i narzędzi koordynacji, takich jak strategie sojuszy, harmonizację zasad działania w obrębie Wspólnoty Europejskiej według code-sharing. Koordynacja instytucjonalna w zakresie technicznym i prawnym pozostała nadal w gestii organów władzy państwowej i odpowiednich instytucji międzynarodowych. Procesy koordynacyjne w polskim transporcie lotniczym są ścisłym odbiciem analogicznych procesów w skali światowej. Nie powiodła się próba koordynacji działania regionalnych portów lotniczych w Polsce."
Tematem drugiego panelu była globalizacja. Prowadzący go prof. zw. dr hab. Hubert Bronk (Uniwersytet Szczeciński, ZPSMPDiS), w referacie “Proces globalizacji a przemiany usług transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym") uznał, iż “Polski rynek usług transportowych i spedycyjnych do momentu wejścia do Unii Europejskiej jest w fazie penetracji i początków zakładania podwalin pod objęcie tego rynku przez różne konsorcja transnarodowe. Nie należy mieć wątpliwości, iż dążyć one będą do oligopolizacji międzynarodowych rynków usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Ich przewaga na tym rynku nad rodzimymi podmiotami gospodarczymi objawiać się będzie m.in. poprzez:
- nowoczesną technologię produkcji usług,
- możliwości osiągania dużej skali produkcji usług, co prowadzić będzie do obniżenia kosztów jednostkowych oraz wysokiej rentowności,
- dysponowanie dużym kapitałem na tworzenie znaczącego potencjału produkcyjnego w dużych organizacjach gospodarczych,
- tworzenie systemów logistycznych (centra dystrybucyjne, sieć magazynów itp.),
- zorganizowanie nowoczesnych systemów marketingowych".
Reprezentujący Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Jan Burnewicz (“System transportowy Polski w warunkach integracji z Unią Europejską”) w zakończeniu referatu napisał: “Po wejściu do Unii Europejskiej polski system transportowy zacznie funkcjonować w warunkach, które, z jednej strony, będą dla polskich podmiotów korzystne, z drugiej strony będą pogorszeniem sytuacji dotychczasowej. Wymuszone przez Unię prace modernizacyjne w zakresie infrastruktury transportowej będzie musiało sfinansować w największej mierze państwo, natomiast kosztowna modernizacja taboru będzie obciążała przedsiębiorstwa. Rozproszenie podmiotowe polskiego sektora transportu, w świetle tendencji do tworzenia się silnych kapitałowo ugrupowań transportowo-spedycyjnych i logistycznych o rozbudowanej w Europie sieci usług, wymaga odejścia od skrajnie liberalnego spojrzenia na tworzenie małych firm prywatnych, które w niedalekiej przyszłości staną przed klasycznym pytaniem “być albo nie być?”.
Z kolei prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Instytut Transportu i Logistyki USz) wskazała na zagrożenia dla Polski, wynikające z globalizacji (“Globalizacja jako czynnik kształtowania paneuropejskiej sieci infrastruktury transportu"): “Dla Polski istotne jest jaki, w ramach prowadzonej polityki transportowej UE, nacisk będzie położony na szybkość i kolejność realizacji inwestycji korytarzowych. Obserwując podejmowane inwestycje zauważa się, że priorytet projektowy i realizacyjny UE otrzymały korytarze przebiegające w układzie równoleżnikowym. Staną się one źródłem przewagi konkurencyjnej lądowych połączeń transeuropejskich i transazjatyckich nad połączeniami morskimi, co może stanowić istotne zagrożenie dla polskich portów morskich i regionów, do których one należą”.
Panel trzeci poświęcony był legislacji, a prowadziła go prof. E. Załoga. Występujący w niej prof. dr hab. Bogusław Liberadzki z SGH (b. minister transportu, poseł Ziemi Szczecińskiej) w referacie “Legislacja w polskim transporcie przez Sejm III kadencji" napisał m.in.: “Legislacja odbywa się (...) zasadniczo dwoma torami: przez komisje merytoryczne – np. Komisję Transportu i Łączności lub przez Komisję Prawa Europejskiego. Takie projekty ustaw jak o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, rybołówstwie morskim, o organizacji rynku rybnego, o turystyce, przechodziły przez Komisję Prawa Europejskiego. Ustawy o inspekcji transportu drogowego, prawo o ruchu drogowym, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, o portach i przystaniach morskich, o ratownictwie morskim, prawo przewozowe, prawo lotnicze, o budowie i eksploatacji autostrad płatnych, procedowane były przez Komisję Transportu i Łączności”.
Wielu innych referatów nie wymieniamy, gdyż bądź to tematyka ich poruszana była niedawno na naszych łamach, bądź zamierzamy je przedstawić szerzej w “PGT”.
Krzysztof Koprowski 

swieta pion

espedytor 263x60

autotransport

Katalog TSL


Katalog Adresowy Transport-Spedycja-Logistyka 2014/2015

BVA

Szukam
Z
Do


Znajdź
firmy transportowe

freightlink1

© 2011 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14, Fax: +48-22-890 98 32
KRS:45946 , Regon:010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter