LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl18,45 mld zł na transport
Logistyka

18,45 mld zł na transport

Taką kwotę zakłada projekt budżetu na 2017 r.

Mikołaj Marszycki

Blisko 18,5 mld zł planuje przeznaczyć rząd w przyszłym roku na poprawę dostępności komunikacyjnej Polski (połączenie z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi) oraz na modernizację, budowę, utrzymanie, ochronę i podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury transportowej.


Największa kwota w ramach zadania 19, które dotyczy całego transportu w kraju i za którego realizację odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przeznaczona zostać ma na sektor drogowy - to 9,62 mld zł. Kolej może liczyć na 6,38 mld zł, a transport morski i żegluga śródlądowa na kwotę 560 mln zł. Najmniej rząd postanowił przeznaczyć na lotnictwo – 90 ml zł.

Drogi. Środki na realizację zadania 19.1 „Transport drogowy i infrastruktura drogowa” mają zostać wydane na remonty i przebudowy dróg krajowych, budowę autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, połączenia tras z głównymi korytarzami transportowymi, poprawę stanu bezpieczeństwa na nich, a także w ruchu drogowym oraz zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych.

Podstawowy cel zadania to stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu między drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Z tych środków powstać mają drogi w miastach na prawach powiatu oraz trasy wylotowe, które zapewnią ich dostępność oraz odciążą ruch w ich centrach. Zgodnie z dłuższą prognozą, w latach 2017-2019, skonsolidowana kwota wydatków na te cele ma wynosić 39,45 mld zł.

Kolej. Rząd zakłada także zwiększanie wydatków w następnych latach na transport i infrastrukturę kolejową – w okresie 2017-2019 mają one sięgnąć 34,18 mld zł. Póki co w przyszłym roku wspomniane wcześniej 6,38 mld zł ma zostać spożytkowane na zwiększenie dostępności i poprawę jakości kolei. I tak realizowane będą inwestycje, które posłużą budowie, modernizacji infrastruktury (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości.

Kwota 1,36 mld zł z zaplanowanych w budżecie 6,38 mld zł pochodzić ma ze środków europejskich, a do tej kwoty dojdzie również część środków przeznaczonych na „Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu”. Na ten cel zapisano w projekcie budżetu 1,8 mld zł, które skierowane zostaną na rozwój i modernizację poszczególnych gałęzi transportu. Do zadań tych należą m.in. zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym czy poprawa jakości połączeń kolejowych.

Transport wodny i lotnictwo. Kwota 0,56 mld zł, którą rząd zamierza przeznaczyć na zadanie 19.3 „Transport morski i żegluga śródlądow”, ma przede wszystkim pozwolić na zwiększenie dostępności portów morskich oraz poprawienie bezpieczeństwa statków na śródlądowych drogach wodnych. Zakłada się także utrzymanie i ochronę linii brzegowej, ograniczenie zanieczyszczenia morza przez statki oraz optymalne zagospodarowanie przestrzenne krajowych obszarów morskich. Według prognoz skonsolidowana kwota, która ma zostać przeznaczona na realizację tych działań w latach 2017-2019 wynosi 0,61 mld zł.

Jeśli chodzi o lotnictwo to skromna kwota 90 mln zł ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i oraz ochrony ruchu lotniczego. Planuje się modernizację infrastruktury nawigacyjnej, rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, która zapewnić ma wysoki standard usług, a także zwiększyć przepustowość lotnisk i pojemność przestrzeni powietrznej. W latach 2017-2019 skonsolidowana kwota wydatków na te zadania wynosi, według prognoz, 330 mln zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega