AsstrA
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
22 września 2023 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.pl18,45 mld zł na transport
Logistyka

18,45 mld zł na transport

Taką kwotę zakłada projekt budżetu na 2017 r.

6 września 2016 r.   |  Mikołaj Marszycki

Blisko 18,5 mld zł planuje przeznaczyć rząd w przyszłym roku na poprawę dostępności komunikacyjnej Polski (połączenie z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi) oraz na modernizację, budowę, utrzymanie, ochronę i podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury transportowej.


Największa kwota w ramach zadania 19, które dotyczy całego transportu w kraju i za którego realizację odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, przeznaczona zostać ma na sektor drogowy - to 9,62 mld zł. Kolej może liczyć na 6,38 mld zł, a transport morski i żegluga śródlądowa na kwotę 560 mln zł. Najmniej rząd postanowił przeznaczyć na lotnictwo – 90 ml zł.

Drogi. Środki na realizację zadania 19.1 „Transport drogowy i infrastruktura drogowa” mają zostać wydane na remonty i przebudowy dróg krajowych, budowę autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, połączenia tras z głównymi korytarzami transportowymi, poprawę stanu bezpieczeństwa na nich, a także w ruchu drogowym oraz zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych.

Podstawowy cel zadania to stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu między drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Z tych środków powstać mają drogi w miastach na prawach powiatu oraz trasy wylotowe, które zapewnią ich dostępność oraz odciążą ruch w ich centrach. Zgodnie z dłuższą prognozą, w latach 2017-2019, skonsolidowana kwota wydatków na te cele ma wynosić 39,45 mld zł.

Kolej. Rząd zakłada także zwiększanie wydatków w następnych latach na transport i infrastrukturę kolejową – w okresie 2017-2019 mają one sięgnąć 34,18 mld zł. Póki co w przyszłym roku wspomniane wcześniej 6,38 mld zł ma zostać spożytkowane na zwiększenie dostępności i poprawę jakości kolei. I tak realizowane będą inwestycje, które posłużą budowie, modernizacji infrastruktury (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości.

Kwota 1,36 mld zł z zaplanowanych w budżecie 6,38 mld zł pochodzić ma ze środków europejskich, a do tej kwoty dojdzie również część środków przeznaczonych na „Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu”. Na ten cel zapisano w projekcie budżetu 1,8 mld zł, które skierowane zostaną na rozwój i modernizację poszczególnych gałęzi transportu. Do zadań tych należą m.in. zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym czy poprawa jakości połączeń kolejowych.

Transport wodny i lotnictwo. Kwota 0,56 mld zł, którą rząd zamierza przeznaczyć na zadanie 19.3 „Transport morski i żegluga śródlądow”, ma przede wszystkim pozwolić na zwiększenie dostępności portów morskich oraz poprawienie bezpieczeństwa statków na śródlądowych drogach wodnych. Zakłada się także utrzymanie i ochronę linii brzegowej, ograniczenie zanieczyszczenia morza przez statki oraz optymalne zagospodarowanie przestrzenne krajowych obszarów morskich. Według prognoz skonsolidowana kwota, która ma zostać przeznaczona na realizację tych działań w latach 2017-2019 wynosi 0,61 mld zł.

Jeśli chodzi o lotnictwo to skromna kwota 90 mln zł ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i oraz ochrony ruchu lotniczego. Planuje się modernizację infrastruktury nawigacyjnej, rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, która zapewnić ma wysoki standard usług, a także zwiększyć przepustowość lotnisk i pojemność przestrzeni powietrznej. W latach 2017-2019 skonsolidowana kwota wydatków na te zadania wynosi, według prognoz, 330 mln zł.« powrót
Biuro Brokerskie Omega