LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plMiliardowe inwestycje w transport śródlądowy
Transport wodny

Miliardowe inwestycje w transport śródlądowy

Rząd zaakceptował plan strategii rozwoju dróg wodnych w Polsce

Mikołaj Marszycki

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r.” To trzeci, po przekopie Mierzei Wiślanej i projekcie tzw. ustawy stoczniowej, duży program inwestycyjny przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz zaakceptowany przez rząd.


Strategia zakłada rewitalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu. Program obejmuje również budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę.

Polska będzie wnioskować do komisji Europejskiej o wpisanie Odry i Wisły do sieci europejskich korytarzy transportowych – zaznaczył także Krzysztof Kozłowski, wiceminister MGMiŻŚ. Średnioroczny koszt modernizacji Odry i budowa kaskad Wisły (na wspomnianym odcinku) w latach 2017-2020 wynosić ma ok. 1,6 mld zł.

Cztery priorytety. Realizacja strategii podzielona została na cztery priorytety. Pierwszy to osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych ODW. Drugim jest poprawa warunków nawigacyjnych Wisły. Kolejnym - rozbudowa połączenia Odra-Wisła-Zalew Wiślany i Warszawa-Brześć. Ostatnim, rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

W dokumencie przedstawiono także inwestycje, które mają być zrealizowane w perspektywie krótkoterminowej, czyli do 2020 r. Wśród nich m.in.: usuwanie tzw. wąskich gardeł przez modernizację zabudowy hydrotechnicznej dróg wodnych, aby jak najszybciej przywrócić żeglugę długotrasową.

W szczególności ma to dotyczyć: przygotowania studiów wykonalności dla wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie długoterminowym; wypracowania najlepszych sposobów ich finansowania (m.in. przez pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych). A także rozpoczęcie budowy stopni wodnych na Odrze - poniżej Malczyc w Lubiążu i Ścinawie oraz na Wiśle - poniżej Włocławka.

Efekty strategii? Wspomniane modernizacje przyczynić się mają przede wszystkim do zwiększenia udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych. Ale także do wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły oraz aktywizacji gospodarczej obszarów usytuowanych wzdłuż głównych szlaków żeglugowych. Poprawić się mają warunki funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz turystyczno-rekreacyjnej i w końcu bezpieczeństwo powodziowe.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że poprawiając parametry eksploatacyjne na Odrze do 2020 r. będzie można nią przewozić do 20 mln t ładunków rocznie, a Wisłą, po pierwszym etapie modernizacji jej dolnego odcinka - 7,8 mln t ładunków rocznie.

Ciekawym efektem strategii ma być również wzrost produkcji "czystej" energii elektrycznej, uzyskiwanej z elektrowni wodnych. Z danych za 2011 r. wynika, że 8 takich obiektów na Wiśle, które mogłyby zostać wybudowane wraz z realizacją kaskady dolnej Wisły, może wytworzyć rocznie 4 153 GWh (tj. 3-4% krajowej produkcji energii).

Znaczące wydatki. Realizacja całego planu w okresie kilkunastu lat wynieść ma ok. 70 mld zł. Według wstępnych szacunków, najważniejsze inwestycje będą kosztować: Odrzańska Droga Wodna - 2,9 mld zł do 2020 r., a w latach 2021-2030 - 27,8 mld zł; Kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk – odpowiednio 3,5 i 28 mld zł; połączenie Odra-Wisła - 2,5 i 4 mld zł. Z kolei połączenie Wisła-Brześć w latach 2021-2030 ma opiewać na kwotę 8,1 mld zł.

Szykują się więc znaczące wydatki, które, według MGMiŻŚ, pokryć mają m.in. samorządy, firmy energetyczne i prywatni przedsiębiorcy. Część środków pochodzić będzie także z Unii Europejskiej i od zagranicznych instytucji.« powrót
Biuro Brokerskie Omega