LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plOddalono odwołanie w sprawie Griffinów dla PKP Intercity
Transport szynowy

Oddalono odwołanie w sprawie Griffinów dla PKP Intercity

HH

W dniu wczorajszym Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła odwołanie, wniesione przez Pesę Bydgoszcz, w związku z wynikiem przetargu na dostawę dwudziestu lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity.

W rezultacie tej decyzji nie istnieją już żadne przeszkody dla finalizacji umowy między Newag S.A. i PKP IC.

Wiadomość o pomyślnym dla spółki Newag rozstrzygnięciu postępowania przetargowego została ogłoszona 29 XII ubiegłego roku. Oferta spółki otrzymała notę równą 93,46 jednocześnie będąc najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych. Ocena bazowała na kryteriach związanych z samymi lokomotywami elektrycznymi jak i ich późniejszym utrzymaniem.

KIO potwierdziła, że oferta Newag jest rzetelna i postępowanie odwoławcze zakończone zostało na korzyść dpółki. Tym samym otwiera to producentowi z Nowego Sącza drogę do podpisania umowy a następnie dostawy zakontraktowanego w ramach zamówienia taboru.

Zamó­wie­nie PKP IC jest czę­ścią planu moder­ni­za­cji tabo­ru roz­pi­sanego na lata 2016–2020. Reali­za­cja całego projektu inwe­sty­cyj­nego wiążę się z kosz­tem ok. 2,5 mld zł. Dwa­dzie­ścia nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych ma pozwo­lić na efek­tywne wyko­rzy­sta­nie moder­ni­zo­wa­nych linii kole­jo­wych, które umoż­li­wiają roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści 160 km/godz.« powrót
Biuro Brokerskie Omega