Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
11 lipca 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
UTA
www.pgt.plPolski koncern paliwowy z najlepszymi wynikami w historii
Transport drogowy

Polski koncern paliwowy z najlepszymi wynikami w historii

6 marca 2017 r.   |  AS

W ubiegłym roku LOTOS osiągnął rekordowy przerób ropy naftowej na poziomie blisko 10,4 mln ton. Wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 99%. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło ponad 26,6 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).


LOTOS odnotował najlepsze wyniki w historii, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Średnioroczne notowania ropy Brent spadły o 17% r./r. i wyniosły 43,58 USD/bbl. Jeszcze bardziej, bo o 29% spadły średnioroczne notowania gazu (wg. National Balancing Point) osiągając cenę 25,84 USD/boe.

Przepływy w górę, zadłużenie w dół. LOTOS wygenerował w 2016 roku ponad 2,7 mld złprzepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (blisko 1,5 mld zł w 2015 r.), co w najlepszy sposób potwierdza poprawę kondycji finansowej spółki. 

Zadłużenie netto LOTOSU na koniec 2016 r. wyniosło 4,8 mld zł i było niższe o 0,9 mld zł r./r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,8x (w 2015 r. wskaźnik ten był na poziomie 2,6x).

Wzrost zasobów w Norwegii. W 2016 r. LOTOS zwiększył do 72,7 mln boe ( 9% r./r.) łączny potencjał zasobów wydobywalnych 2P. Ma to związek z istotnym wzrostem (o 8,5 mln boe r./r.) potencjału zasobów w Norwegii, wynikającym m.in. z przekwalifikowania zasobów koncesji Utgard. Łącznie średnie dzienne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2016 r. ponad 26,6 tys. boe. Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego został podwojony i wyniósł w ub.r. blisko 0,7 mld zł w porównaniu z około 0,3 mld zł w 2015 r.

Rekordowy przerób, większa sprzedaż. W 2016 roku rafineria LOTOSU osiągnęła rekordowy przerób. Przerobiono blisko 10,4 mln ton surowca (10,2 mln ton w 2015 r.). Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym ub.r. wyniosło 99%. W analizowanym okresie LOTOS sprzedał łącznie ponad 11 mln ton produktów, towarów i materiałów ropopochodnych, z czego o 5% więcej niż przed rokiem na rynku krajowym. Wzrost produkcji i sprzedaży był m.in. efektem korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2016 r. oraz efektem pierwszych sukcesów w walce regulacyjnej z działalnością tzw. „szarej strefy” na rynku paliw płynnych w Polsce (głównie dzięki wprowadzeniu tzw. Pierwszego Pakietu Paliwowego).

Wzrost liczby stacji, poprawa wyników. Na koniec 2016 r. w sieci LOTOS działało 487 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok sieć koncernu powiększyła się o 11 obiektów. W ub.r. LOTOS utrzymał pozycję wicelidera na rynku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Na koniec 2016 r. LOTOS dysponował dwudziestoma tego typu stacjami zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Skutecznie prowadzone działania optymalizacyjne wpłynęły na poprawę wyników finansowych osiągniętych przez sieć stacji LOTOS. Oczyszczony zysk EBITDA wyniósł w 2016 roku 156 mln zł. Dla porównania w 2015 r. wynik ten wyniósł 112 mln zł a w 2014 r. 95 mln zł. 

Podstawowe dane dot. 2016:

  • Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO: 2 589  mln zł ( 20% r./r.)
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 2 654 mln zł ( 78% r./r.)
  • Wydobycie ropy i gazu: 26,65 tys. boe/d ( 124% r./r.)
  • Przerób: 10,4 mln t ( 2% r./r.)
  • Liczba stacji paliw: 487 ( 11 obiektów r./r.)

[ LOTOS ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega