LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzekop Mierzei Wiślanej coraz bliżej?
Transport wodny

Przekop Mierzei Wiślanej coraz bliżej?

RDOŚ podpisało decyzję środowiskową

Ewa Grunert

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał 5 XII decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat.

W trakcie postępowania przeprowadzono analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na jej podstawie stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.

Przebieg kanału, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku pochodzącego z prac, który trzeba wykonać w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków – podała RDOŚ w komunikacie.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. Inwestor został zobligowany m. in. do: prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, prowadzenia prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody, z zastosowaniem sprzętu o małym zanurzeniu czy jak najmniejszej turbulencji.

Ponadto zobligowano inwestora do ustanowienia w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. stref ciszy o powierzchni 15 km2, wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej, wykonania sztucznej wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarowania jej w kierunku utworzenia siedlisk lęgowych ptaków oraz jeszcze kilku innych prac.

Nadzór. Wszystkie te działania będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym i środowiskowym. W decyzji określono także obowiązek prowadzenia monitoringu w fazie budowy przedsięwzięcia oraz obowiązek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego. Raporty podsumowujące wyniki nadzoru środowiskowego i monitoringów przyrodniczych będą przedkładane raz w roku RDOŚ w Olsztynie i w Gdańsku. Dodatkowo zobligowano inwestora do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przekopu strony postępowania mogą się odwołać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł i będzie finansowana w całości z budżetu państwa, a pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy będą mogły przepłynąć w 2022 r.« powrót
Biuro Brokerskie Omega