LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
21 maja 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPrzygotowania do liberalizacji rynku kolejowego
Transport szynowy

Przygotowania do liberalizacji rynku kolejowego

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

JK

Rada Ministrów przyjęła 20 II projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego.

Jednym z rozwiązań jest zmienienie zasady bezpośredniego zawierania umów. W transporcie kolejowym zawieranie umów w trybie bezprzetargowym możliwe będzie na dotychczasowych zasadach do 24 XII 2023 r. Po tej dacie bezpośrednie udzielanie zamówień możliwe będzie tylko w wypadkach wymienionych w ustawie.

Istotne zmiany. Nowelizacja zobowiązuje organizatora publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do przygotowania oferty, w tym dotyczących specyfikacji infrastruktury. Tym samym zarządcy infrastruktury kolejowej będą wspierać organizatora publicznego transportu zbiorowego w pozyskiwaniu wszystkich ważnych danych dotyczących specyfikacji infrastruktury.

Rozszerzono informacje, jakie powinno zawierać ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego lub o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych.

Rola marszałków województw. Zwiększono również zakres informacji sprawozdawczych przekazywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego marszałkowi województwa, który musi przygotowywać corocznie informację zbiorczą na temat publicznego transportu zbiorowego z podziałem na transport: autobusowy i kolejowy.

Ponadto minister właściwy do spraw transportu będzie zobowiązany do umieszczania otrzymywanych informacji zbiorczych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

W projekcie nowelizacji znalazły się również przepisy mające ograniczyć zakłócenia konkurencji w związku z notyfikacją w Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne na restrukturyzację. I tak umowy o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do pasażerskich przewozów wojewódzkich w transporcie kolejowym, zawarte z operatorem wybranym w trybie bezpośrednim wskazanym w ustawie – wygasają 14 XII 2030 r.

Jednocześnie w wypadku wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym nie będzie można stosować niektórych wyłączeń od ogólnej zasady konkurencyjnego przyznawania umów. Oznacza to, że bezpośrednie zawieranie umów odnoszących się do wojewódzkich przewozów pasażerskich, po 12 XII 2020 r., będzie możliwe tylko w ściśle wskazanych przypadkach.

Dodano też przepis umożliwiający zawarcie jednej umowy o świadczenie usług publicznych (dotyczących kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych) w wypadku powierzenia ich wykonywania temu samemu operatorowi. Ma to umożliwić ministrowi ds. transportu, jako organizatorowi tych przewozów, zawierać jedną umowę o świadczenie usług. Dzięki temu oferta przewozowa ma być spójna, a środki budżetowe wydatkowane na dofinansowanie wskazanych przewozów zostaną racjonalnie i efektywnie wykorzystane.« powrót
Biuro Brokerskie Omega