LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plSpołeczna odpowiedzialność biznesu
Logistyka

Społeczna odpowiedzialność biznesu

AS

Przedsiębiorstwa powinny uwzględniać wpływ, jaki firma wywiera na otoczenie oraz aktywnie reagować na pojawiające się wyzwania. Takie podejście do prowadzenia działalności biznesowej realizuje Dachser, działający globalnie operator logistyczny. Firma dba o swoich pracowników, klientów oraz przestrzeń, w której funkcjonuje.


Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej to nie tylko zastosowanie innowacyjnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz rozwiązań optymalizujących koszty, ale także troska o pracowników, kontrahentów oraz otoczenie. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest dla firm wyzwaniem XXI wieku.

Biznes zrównoważony. Dachser dba o zrównoważony łańcuch dostaw zarówno w aspekcie ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym. Dużą wagę przywiązujemy do uczciwych warunków kontraktów, zarówno z klientami, naszymi podwykonawcami, jak i wszelkimi partnerami. Jesteśmy wrażliwi na transparentność w kontaktach biznesowych oraz wszelkie zachowania korupcyjne. Nasza postawa i jasne zasady nie tylko porządkują organizację firmy, ale nierzadko ułatwiają naszym kontrahentom podjęcie decyzji biznesowych – podkreśla Grzegorz Lichocik. Przestrzegamy zasad równouprawnienia i staramy się wyrównywać szanse, wspierając w rozwoju wszystkich naszych pracowników. Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, oprócz zasad BHP stosując swoje własne, dodatkowe zasady i procedury postępowania – dodaje.

Dachser troszczy się także o środowisko – firma stosuje najnowsze, emitujące ograniczoną ilość CO2 ciężarówki, a także wykorzystuje systemy IT do zarządzania transportem drogowym w celu jego optymalizacji oraz maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Operator w sposób powszechny, w każdym kraju w którym działa, stosuje konsolidację transportu, kontenery wymienne oraz dwupoziomowy załadunek, który również pozwala na bardziej ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie floty. Wózki widłowe stosowane w magazynach Dachser mają silniki elektryczne, a same obiekty wyposażone są w nowoczesne energooszczędne i proekologiczne systemy.

Rodzinna firma. Dachser jest firmą rodzinną, dlatego niezwykle istotny jest zespół, pracownicy, tworzenie wspólnoty i poczucie współodpowiedzialności za rozwój organizacji. Od początku działalności firmy w Polsce jednym z priorytetów było stworzenie zaufanego zespołu wartościowych ludzi, którzy będą wspólnie budować nową organizację Dachser w Polsce. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że ten plan się powiódł, a duże znaczenie miało odpowiednie podejście do pracowników – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. W Dachser wychodzimy z założenia, że motywacją do prowadzenia biznesu nie może być tylko wynik finansowy, ważne są również relacje z ludźmi i otoczeniem, które są także impulsem do rożnych, pozabiznesowych działań. W ramach firmy promujemy zasady postępowania w pełnej zgodzie z przepisami prawa i etyką. Staramy się także, aby nasi pracownicy zachowywali równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, biorąc np. udział w międzynarodowej akcji „Dwie godziny dla rodziny”, w ramach której zachęcaliśmy do spędzania wolnego czasu z najbliższymi – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Sport i zdrowie. Pracownicy Dachser uczestniczą w zespołowych treningach oraz startach w imprezach sportowych – grupa z oddziału w Gądkach brała udział w półmaratonie poznańskim, a pracownicy z Sosnowca wystartowali niedawno w charytatywnym biegu Katowice Business Run. W obu przypadkach dobry przykład pracownikom dali kierownicy oddziałów, również uczestnicząc w tych sportowych wydarzeniach.

Firma Dachser promuje zdrowe nawyki nie tylko poprzez zachęcanie do uprawniania sportu, stara się także nakłonić swoich pracowników do zerwania ze szkodliwymi nałogami. W maju 2015 operator rozpoczął program wspierający pracowników w rzuceniu palenia „Firma bez papierosa”. W ramach tego programu realizowana jest kampania informacyjna, a palacze chcący rzucić nałóg będą mogli brać udział w grupowych spotkaniach terapeutycznych. Cała akcja ma trwać dwa lata.

Zaangażowanie w edukację. Niezwykle ważne dla nas jest zaangażowanie w sprawy istotne społecznie, a tam, gdzie jest taka możliwość, staramy się nawiązać partnerską współpracę. Biorąc pod uwagę fakt, że problem niedostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy jest w Polsce powszechny, postanowiliśmy włączyć się w proces kształcenia młodych logistyków – mówi Grzegorz Lichocik. Dachser niemal od początku działalności w Polsce organizował praktyki dla uczniów szkół średnich, a jego pracownicy odbywali wizyty w szkołach, podczas których dzielili się z młodymi ludźmi doświadczeniem i wskazówkami, jak odnaleźć się na rynku pracy. Następnym etapem było opracowanie autorskiego programu stażowego, czyli płatnych, trwających dwa lata staży rotacyjnych dla absolwentów szkół średnich. Od 5 lat co roku takie staże rozpoczyna ok. 10 młodych ludzi, którzy co kilka miesięcy przechodzą kolejno do różnych działów firmy, ucząc się i poznając specyfikę każdego z nich. Po zakończeniu stażu osoby te najczęściej otrzymują ofertę stałego zatrudnienia w Dachser. W ten sposób operator pozyskał już kilkunastu świetnie przeszkolonych, znających firmę pracowników. Aktywna współpraca Dachser z Uniwersytetem Łódzkim zaowocowała powstaniem kierunku InfoGeolog na Wydziale Zarządzania, a z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu – uruchomieniem pierwszych w Polsce dualnych studiów logistycznych, których operator był pomysłodawcą. Ideą studiów dualnych jest jednoczesne zdobywanie przez studentów teoretycznej wiedzy akademickiej oraz doświadczenia praktycznego.

Nasze działania skierowane do młodych ludzi mają charakter długookresowy – wierzymy, że angażując się w odpowiednie projekty teraz, za kilka lat mamy szansę na pozyskanie dobrze wyedukowanych i zmotywowanych pracowników. To także inwestycja w tworzenie silnej pozycji polskiej logistyki – jeśli nawet osoby te finalnie nie trafią do Dachser, znajdą zatrudnienie np. w przemyśle, mając realny wpływ na jakość logistyki w Polsce – wyjaśnia Grzegorz Lichocik. Dachser kooperuje również z szeregiem naukowych kół logistycznych, wpierając merytorycznie organizowane przez nie konferencje naukowe oraz inne spotkania, np. typu targi karier. W ten sposób operator współpracuje m.in. z SKN SCM na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, AELogic działającym przy Katedrze Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Kołem Naukowym Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej.

Pomoc potrzebującym. Firma Dachser angażuje się także w pomoc charytatywną, wspierając m.in. akcje dla potrzebujących dzieci czy sponsorując lokalne wydarzenia, jak np. pikniki integracyjne. Jeśli tylko możemy, staramy się pomagać najbardziej potrzebującym, najczęściej nasze wsparcie kierujemy do dzieci. Włączamy się także w różne inicjatywy lokalne, organizowane w miejscach działalności naszych poszczególnych oddziałów – wyjaśnia Grzegorz Lichocik. « powrót
Biuro Brokerskie Omega