LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plStartuje transport intermodalny
Logistyka

Startuje transport intermodalny

CUPT rozpoczyna wstępną kwalifikację projektów

KK

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna wstępną kwalifikację projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów z zakresu transportu intermodalnego.

Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia jednej z zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem.

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej CUPT.« powrót
Biuro Brokerskie Omega