LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 lipca 2024 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plUstalenia odnośnie Pakietu Mobilności
Transport drogowy

Ustalenia odnośnie Pakietu Mobilności

AS

Do późnych godzin nocnych 12 XII trwały negocjacje przedstawicieli Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w ramach 4 trilogu nad Pakietem Mobilności.


Kręta droga do Pakietu Mobilności   |   Fot. pixabay

Już 2,5 roku trwa procedura legislacyjna nowych regulacji dla transportu międzynarodowego, ale udało się wreszcie osiągnąć kompromis.

Nie należymy do entuzjastów Pakietu i raczej wolelibyśmy jego odrzucenia. Niemniej cieszy przyjęte w ramach kompromisu: 18-miesięczny okres vacatio legis dla wdrożenia w transporcie drogowym przepisów zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych, wyłączenie kierowców z 12-miesięcznego limitu okresu delegowania, odejście od zaproponowanych przez Parlament Europejski kryteriów określania właściwego państwa dla siedziby przewoźnika w oparciu m.in. o rozporządzenie Rzym I oraz wydłużenie okresu obligatoryjnego powrotu pojazdu do bazy do 8 tygodni – skomentował ustalenia Maciej Wroński, Prezes TLP.

Delegowanie. Rozwiązania przyjęte w odniesieniu do lex specialis związanego z delegowaniem to m.in.:

 • utrzymanie zwolnienia z delegowania wobec kierowców wykonujących przewóz bilateralny i tranzytowy;
 • wprowadzenie możliwości wykonywania przewozów ładunków częściowych i multidrop w ramach przewozów bilateralnych wyłączonych z delegowania;
 • objęcie delegowaniem przewozów typu cross-trade i kabotaż;
 • wprowadzenie możliwości wykonania w związku z przewozem bilateralnym dodatkowych operacji typu cross-trade wyłączonych z delegowania;
 • jednoznaczne wskazanie, że limit 12 miesięcy delegowania nie dotyczy transportu drogowego; z wyłączeniem delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce);
 • uproszczenie obowiązków związanych z delegowaniem dla transportowych pracodawców – zniesienie obowiązku ustanawiania pełnomocnika, możliwość tłumaczenia dokumentacji pracowniczej jedynie na język angielski, możliwość przechowywania dokumentacji przez kierowcę w postaci elektronicznej (np. na smartfonie lub na tablecie);
 • przepisy lex specialis i zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych wdraża się dopiero po 18 miesiącach od wejścia w życie i publikacji;
 • wyłączenie z lex specialis delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce); taka praca kierowców objęta jest ogólnymi przepisami zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych już od 30 VII 2021 r.; do takiej pracy kierowców nie mają zastosowania przepisy lex specialis, w tym wyłączenia dla przewozów bilateralnych i tranzytu; obowiązuje limit 12 miesięcy dla czasu delegowania.

Czas. Ustalenia w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdów to m.in.:

 • utrzymanie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy;
 • określenie standardów dla bezpiecznych parkingów; na sieci TENT takie parkingi mają być w odległości nie większej niż 100 km;
 • wprowadzenie możliwości odbioru przez kierowcę dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynków; rekompensata ma być dołączona i odebrana przed rozpoczęciem kolejnego regularnego odpoczynku; taki regularny odpoczynek wraz z rekompensatą za dwa kolejne skrócone odpoczynki powinien być odebrany w centrum operacyjnym firmy (w bazie) lub w miejscu zamieszkania kierowcy;
 • wprowadzenie powrotu kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) przewoźnika lub miejsca zamieszkania kierowcy;
 • umożliwienie przedłużenia dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów w celu dojazdu do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy o 1 godzinę ze względu na szczególne okoliczności; kierowca musi udokumentować te okoliczności;
 • wprowadzenie obowiązku przedstawiania do kontroli na drodze zapisów z tachografu z okresu 56 dni;
 • wprowadzenie retrofiting (wyposażenie pojazdów w inteligentny tachograf cyfrowy II generacji) do roku 2024 dla pojazdów nie posiadających inteligentnych tachografów oraz do roku 2025 dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf I generacji;
 • wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 t w tachograf od połowy 2026 r.;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 od połowy 2026 r. dla kierowców pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony;
 • zmiana przepisów rozporządzenia 561/2006 wchodzi w życie po 20 dniach od ich publikacji.

Praca. Ostateczne postanowienia odnośnie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy to m.in.:

 • wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z kryteriami dla przedsiębiorców wykonujących przewozy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t:
 • odrzucenie propozycji dodatkowych kryteriów pozwalających zakwestionować miejsce (państwo) siedziby przewoźnika m.in. w oparciu o rozporządzenie Rzym I;
 • wprowadzenie obowiązku powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni; zrezygnowano przy tym z obowiązku przeprowadzania operacji załadunku/rozładunku w państwie siedziby;
 • pozostawienie możliwości wykonywania w danym państwie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni,
 • wprowadzenie 4-dniowego okresu cooling offu dla przewozów kabotażowych w danym państwie, przy czym odrzucono proponowany przez Parlament obowiązek wykonania operacji rozładunku/załadunku w celu rozpoczęcia biegi tego okresu;
 • czas wdrożenia nowych zasad to 18 miesięcy od wejścia w życie i publikacji, z wyjątkiem objęcia reglamentacją działalności gospodarczej pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony – w tym przypadku okres ten ma wynosić 21 miesięcy.


« powrót
Biuro Brokerskie Omega